Droneregler

Nedenstående nye bestemmelser trådte i kraft den 1. juli 2017.

Krav om ansvarlig flyvning
Al flyvning med droner skal udføres på en sådan måde, at andres liv og ejendom ikke udsættes for fare eller anden unødig ulempe.

Krav om flyvning indenfor synsvidde (VLOS)
Dronen skal under hele flyvningen være indenfor droneførerens synsvidde (VLOS) - medmindre særlig tilladelse foreligger.

Registrering og identifikation
Droneejeren skal registreres hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som derefter tildeler ejeren et registreringsnummer, som sættes på dronen sammen med ejerens navn og telefonnummer. Hvis dronen er en mikrodrone eller hvis flyvningen foregår fra en godkendt modelflyveplads og i det dertilhørende luftrum, er registrering ikke nødvendig.

Det foregår via Nem-ID på: http://www.trafikstyrelsen.dk/da/droneregler

Forsikring
Droner - som ikke er mikrodroner - skal være dækket af en gyldig ansvarsforsikring med en forsikringssum på 0,75 mio.

Krav om droneteg
Droneføreren skal have et dronetegn udstedt af Trafik,- Bygge- og Boligstyrrelsen, medmindre:
  • føreren af dronen har et dronebevis
  • føreren af dronen er medlem af en anerkendt modelflyveorganisation
  • dronen er en mikrodrone
Er droneføreren under 15 år, skal dronetegnet tages sammen med dennes værge


Aldersgrænse

Anvender dronen jetturbinemotor eller vejer den over 7 kg, skal droneføreren være fyldt 16 år, medmindre flyvningen foregår fra en godkendt stormodelflyveplads.

Information om luftrum

Droneføreren skal indhente information om eventuelle restriktioner i det luftrum som flyvningen planlægges at foregå i.

Særlige tilladelser til flyvninger med forhøjet risiko

Flyvninger, der er forbundet med en forhøjet flyvesikkerhedsmæssig risiko, må ikke udføres uden særlig tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Flyvninger med forhøjet flyvesikkerhedsmæssig risiko anses som bl.a.:
  • Flyvning udenfor droneførerens synsvidde (EVLOS/BVLOS).
  • Flyvning over mennesker, som ikke er en del af operationen.
  • Indendørsflyvning i bygninger, hvor der er offentlig adgang, eller indendørsarrangementer, hvor beskyttelsesbehovet er det samme som ved offentlig adgang, eksempelvis firmafester.
  • Flyvning i højder over 100 meter over terræn.
  • Flyvning med mere end én drone fra samme kontrolstation.
  • Autonom flyvning.
  • Flyvning, hvor nedkastning fra dronen finder sted.

Ved natflyvning skal følgende krav overholdes:

Dronen skal være udstyret med lys, som gør det muligt for droneføreren at se dronen under flyvningen, herunder hvordan dronen er orienteret i luften
Start- og landingsområde skal være tilstrækkeligt belyst, således at mennesker i området kan ses, og dronen kan betjenes


Tilladelser og orientering

Flyvning over beboelsesejendomme og dertilhørende arealer, som er tydeligt afgrænset af hegn, hæk, mur eller lignende må ikke ske uden ejers eller beboers samtykke, medmindre Trafik,- Bygge- og Boligstyrrelsen har givet særlig tilladelse.